0
Košík je prázdný
0

  Obchodní podmínky

  Untitled Document

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  obchodní spolecnosti Omko Digital a.s.
  se sídlem Kaštanová 62, Brno, 620 00
  identifikacní císlo: 277 24 590
  zapsané v obchodním rejstríku vedeném u Krajského soudu v Brne, oddíl B, vložka 4856 pro prodej zboží prostrednictvím on-line obchodu umísteného na internetové adrese www.omko.cz

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Kupující spotrebitel – je osoba, která pri uzavírání a plnení smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské cinnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným úcelem než pro podnikání s temito výrobky nebo službami.
   2. Kupující podnikatel – je osoba, která pri uzavírání a plnení smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské cinnosti.
   3. Prodávající:
   4. obchodní spolecnosti Omko Digital a.s.
    se sídlem Kaštanová 62, Brno, 620 00
    ICO: 277 24 59
    spolecnost zapsaná v obchodním rejstríku vedeném na Krajském soudu v Brne, oddíl B, vložka 4856

    Kontaktní údaje:
    Tel.: 544 528 222
    Email: objednavky@omko.cz

   5. Smluvní vztahy se rídí právním rádem Ceské republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené temito obchodními podmínkami se rídí zákonem c. 89/2012 Sb., obcanským zákoníkem v platném znení (dále též jen OZ) a zákonem c. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebitele (ZOS).
   6. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základe kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím spotrebitelem (dále jen „kupující“) prostrednictvím internetového obchodu www.omko.cz, a to prostrednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Otyto obchodní podmínky se nevztahují na prípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je kupujícím podnikatelem.
   7. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouve. Odchylná ujednání v kupní smlouve mají prednost pred ustanoveními obchodních podmínek.
   8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou soucástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ceském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavrít v ceském jazyce.
   9. Znení obchodních podmínek muže prodávající menit ci doplnovat. Tímto ustanovením nejsou dotcena práva a povinnosti vzniklá po dobu úcinnosti predchozího znení obchodních podmínek.

   

  1. UŽIVATELSKÝ ÚCET
   1. Na základe registrace kupujícího provedené na webové stránce muže kupující pristupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní muže kupující provádet objednávání zboží (dále jen „uživatelský úcet“). Kupující muže provádet objednávání zboží též bez registrace prímo z webového rozhraní obchodu.
   2. Pri registraci na internetovém obchodu a pri objednávání zboží je kupující povinen uvádet správne a pravdive všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském úctu je kupující pri jakékoliv jejich zmene povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském úctu a pri objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   3. Prístup k uživatelskému úctu je zabezpecen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlcenlivost ohledne informací nezbytných k prístupu do jeho uživatelského úctu.
   4. Kupující není oprávnen umožnit využívání uživatelského úctu tretím osobám.
   5. Prodávající muže zrušit uživatelský úcet, a to zejména v prípade, kdy kupující svuj uživatelský úcet déle než 1 rok nevyužívá, ci v prípade, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (vcetne obchodních podmínek).
   6. Kupující bere na vedomí, že uživatelský úcet nemusí být dostupný nepretržite, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popr. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osob.

   

  1. UZAVRENÍ KUPNÍ SMLOUVY
   1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to vcetne uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny vcetne dane z pridané hodnoty a všech souvisejících poplatku. Nabídka prodeje zboží (i služeb) a ceny tohoto zboží zustávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavrít kupní smlouvu za individuálne sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístené ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavrít kupní smlouvu ohledne tohoto zboží.
   2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v prípadech, kdy je zboží dorucováno v rámci území Ceské republiky.
   3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulár ve webovém rozhraní obchodu.
   4. Objednávkový formulár obsahuje zejména informace o:
    • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    • zpusobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zpusobu dorucení objednávaného zboží a
    • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
    • (dále spolecne jen jako „objednávka").

   5. Pred zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožneno zkontrolovat a menit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištovat a opravovat chyby vzniklé pri zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacítko „Závazne objednat". Kupující bere na vedomí, že odesláním objednávky prostrednictvím tlacítka „Závazne objednat" se zavazuje k zaplacení objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
   6. Objednávka kupujícího predstavuje návrh kupní smlouvy a má platnost 15 dnu ode dne, kdy byla dorucena prodávajícímu.
   7. Prodávající je vždy oprávnen v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, predpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatecné potvrzení objednávky (napríklad písemne ci telefonicky).
   8. Jakmile prodávající objednávku od kupujícího obdrží, bude kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formulári automaticky odesláno potvrzení o dorucení objednávky prodávajícímu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až následným potvrzením objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, které prodávající kupujícímu odešle na emailovou adresu kupujícího, a které obsahuje rekapitulaci objednávky a potvrzení o uzavrené smlouve.
   9. V prípade, že nekterý z požadavku uvedených v objednávce nemuže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozmenenou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
   10. Pozmenená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém prípade uzavrena až akceptací kupujícího prostrednictvím elektronické pošty.
   11. Kupující bere na vedomí, že veškeré platby, které budou prodávajícímu poskytnuty pred tím, než dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím dle bodu 3.8. techto VOP mají povahu zálohových plateb. V prípade, že smluvní vztah nevznikne, je prodávající povinen veškeré platby, které od kupujícího obdržel, vrátit bez zbytecného odkladu poté, co kupujícímu oznámí, že ke vzniku smluvního vztahu nedojde, nejpozdeji však do 14 dnu od obdržení platby.
   12. Kupující souhlasí s použitím komunikacních prostredku na dálku pri uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pri použití komunikacních prostredku na dálku v souvislosti s uzavrením kupní smlouvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
   13. Prodávající umistuje na webové rozhraní obchodu u produktu popisy, parametry, obrázky a další informace, které mu dodavatel poskytl nebo které prodávající vyhledal v nejlepší možné víre. Kupující má možnost tyto informace overit dotazem na prodávajícího. Zejména neshoda mezi vyobrazením na webu a konecným provedením není duvod pro reklamaci zboží, jeho vrácení nebo výmenu.

   

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Cenu zboží a prípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit prodávajícímu následujícími zpusoby:
    • v hotovosti nebo platba kartou v provozovnách Omko Digital;
    • v hotovosti na dobírku v míste urceném kupujícím v objednávce (platbu prebírá smluvní prepravce);
    • platba predem bankovním prevodem na úcet prodávajícího c. 2300231707/2010, vedený u spolecnosti Fio banka a.s. (dále jen „úcet prodávajícího“).
   2. Spolecne s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovne jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Zpusob dopravy si kupující vybere prostrednictvím objednávkového formuláre. Ceník dopravy je dostupný na adrese: https://www.omko.cz/informace/cenik-dopravy/
   3. V prípade bezhotovostní platby predem na základe zálohové faktury, je prodávající povinen zaslat zboží kupujícímu do dvou pracovních dnu od uhrazení celé cástky zálohové faktury. Dnem uhrazení se rozumí den, kdy je prodávajícímu pripsána na úcet cástka uvedená v zálohové fakture.
   4. Prodávající muže požadovat zálohu také v prípade, že objednané zboží bude vyrábeno ci upravováno na zakázku kupujícího. Kupujícího v tomto prípade bude neprodlene informovat.
   5. V prípade platby v hotovosti ci v prípade platby na dobírku je kupní cena splatná pri prevzetí zboží. V prípade bezhotovostní platby je splatnost faktury sedm dní.
   6. V prípade bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolecne s uvedením variabilního symbolu platby. V prípade bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnen okamžikem pripsání príslušné cástky na úcet prodávajícího.
   7. Prodávající je oprávnen, zejména v prípade, že ze strany kupujícího nedojde k dodatecnému potvrzení objednávky (cl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ješte pred odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 obcanského zákoníku se nepoužije.
   8. Prípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemne kombinovat.
   9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecne závaznými právními predpisy, vystaví prodávající ohledne plateb provádených na základe kupní smlouvy kupujícímu danový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem dane z pridané hodnoty. Danový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej kupujícímu v zásilce spolu se zbožím. Zálohovou fakturu prodávající zasílá kupujícímu po potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V prípade osobního odberu kupující dostane danový doklad po zaplacení zboží.

   

  1. PREPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
   1. V prípade, že je zpusob dopravy smluven na základe zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a prípadné dodatecné náklady spojené s tímto zpusobem dopravy.
   2. Kupující muže zvolit následující zpusoby dopravy v objednávkovém formulári:
    • osobní odber na prodejnách Omko Digital;
    • osobní odber na pobockách zásilkovna.cz;
    • zásilková preprava na místo urcené kupujícím.
   3. Ceník dopravy je uveden v objednávkovém formulári a soucasne je zverejnen na adrese: https://www.omko.cz/informace/cenik-dopravy/
    Cena dopravy závisí na povaze objednávaného zboží a bude pripocítána k hodnote zboží.

   4. Pokud si prodávající s kupujícím neujednaly cas plnení, je prodávající povinen odevzdat zboží kupujícímu do 30 dnu po uzavrení smlouvy. V prípade, že prodávající tuto lhutu nestihne, poskytne mu kupující dodatecnou primerenou lhutu. Kupující je povinen zboží od prodávajícího prevzít. Pri dorucení prepravní službou je kupující povinen prevzít zboží v momente dodání, pri osobním odberu na prodejne prodávajícího je kupující povinen zboží prevzít nejpozdeji do 14 dnu od okamžiku uzavrení kupní smlouvy.  Neprevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávnen od kupní smlouvy odstoupit ci po kupujícím požadovat náklady za uskladnení zboží.
   5. V prípade, že je z duvodu na strane kupujícího nutno zboží dorucovat opakovane nebo jiným zpusobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dorucováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpusobem dorucení.
   6. Pri prevzetí zboží od prepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v prípade jakýchkoliv závad toto neprodlene oznámit prepravci. V prípade shledání porušení obalu svedcícího o neoprávneném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prepravce prevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splnovala všechny podmínky a náležitosti a na prípadnou pozdejší reklamaci ohledne porušení obalu zásilky nemuže být brán zretel.
   7. Další práva a povinnosti stran pri preprave zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
   8. V prípade nesrovnalostí mezi dodaným a fakturovaným zbožím, kupující musí co nejdríve informovat prodávajícího elektronicky na objednavky@omko.cz, nebo telefonicky na tel. císle 774 523 304.

   

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
   1. Byla-li smlouva uzavrena pri použití prostredku komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení duvodu a bez jakékoliv sankce do ctrnácti (14) dnu od prevzetí plnení, pricemž v prípade, že predmetem kupní smlouvy je nekolik druhu zboží nebo dodání nekolika cástí, beží tato lhuta ode dne prevzetí poslední dodávky zboží. Práva spotrebitele na odstoupení od smlouvy se však krome prípadu, kdy je odstoupení od smlouvy výslovne ujednáno, nevztahují na smlouvy:
    • na poskytování služeb, jestliže s jejich plnením bylo s jeho výslovným souhlasem zapocato pred uplynutím lhuty ctrnácti (14) dnu od prevzetí plnení a prodávající jej pred uzavrením smlouvy poucil, že poskytnutím plnení právo na odstoupení od smlouvy zaniká,
    • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách financního trhu nezávisle na vuli dodavatele,
    • na dodávku zboží vyrobeného podle požadavku kupujícího nebo prizpusobeného jeho osobním potrebám, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotrebení nebo zastarání,
    • na dodávku zboží v zapeceteném obalu, které z duvodu ochrany zdraví nebo z hygienických duvodu není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
    • na dodávku zvukové nebo obrázkové nahrávky ci pocítacového programu v zapeceteném obalu, pokud jej kupující porušil, na dodávku novin, periodik a casopisu s výjimkou smluv o predplatném na jejich dodávání,
    • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosici, poté, co bylo zapocato s plnením, a to s predchozím výslovným souhlasem kupujícího, který byl prodávajícím poucen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká,
    • spocívajících ve hre nebo loterii.
   2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být vuci prodávajícímu ucineno jednoznacným prohlášením do ctrnácti (14) dnu od prevzetí zboží, napr. prostrednictvím poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího ci prostrednictvím emailové adresy. Pro odstoupení od kupní smlouvy muže kupující využít vzorový formulár poskytovaný prodávajícím, jenž tvorí prílohu obchodních podmínek.
   3. V prípade odstoupení od kupní smlouvy dle cl. 6.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od pocátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do ctrnácti (14) dnu od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom prípade, kdy zboží nemuže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   4. V prípade odstoupení od smlouvy dle cl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající penežní prostredky prijaté od kupujícího do ctrnácti (14) dnu od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zpusobem, jakým je prodávající od kupujícího prijal. Prodávající je taktéž oprávnen vrátit plnení poskytnuté kupujícím již pri vrácení zboží kupujícím ci jiným zpusobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit prijaté penežní prostredky kupujícímu dríve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   5. V prípade, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené ci viditelne opotrebené, je prodávající oprávnen uplatnit vuci kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávnen jednostranne zapocíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   6. Do doby prevzetí zboží kupujícím je prodávající oprávnen kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém prípade vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytecného odkladu, a to bezhotovostne na úcet urcený kupujícím.
   7. Je-li spolecne se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavrena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledne takového dárku úcinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENÍ
   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledne práv z vadného plnení se rídí príslušnými obecne závaznými predpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a ustanoveními ZOS).
   2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná vec je ve shode s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná vec odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkcnosti a kompatibilite, interoperabilite a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k úcelu, pro který ji kupující požaduje a s nimž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným príslušenstvím a pokyny k použití, vcetne návodu k montáži nebo k instalaci.
   3. Prodávající dále kupujícímu odpovídá za to, že je vedle ujednaných vlastností vec vhodná k úcelu, k nemuž se veci téhož druhu obvykle používají, že vec odpovídá množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, vcetne životnosti, funkcnosti, kompatibility a bezpecnosti, obvyklým vlastnostem vecí téhož druhu, které muže kupující rozumne ocekávat, i s ohledem na verejná prohlášení ucinená prodávajícím, zejména reklamou nebo oznacením, že je vec dodána s príslušenstvím, vcetne obalu, návodu k montáži a jiných pokynu k použití, které muže kupující rozumne ocekávat, a rovnež že vec odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo predloze, které prodávající kupujícímu poskytl pred uzavrením smlouvy. Prodávající kupujícímu neodpovídá za vlastnosti veci dle tohoto odstavce, pokud jej pred uzavrením smlouvy upozornil na skutecnost, že se nekterá z vlastností dané veci liší a kupující s tím pri uzavírání smlouvy výslovne souhlasil.
   4. Kupující muže vuci prodávajícímu vytknout vadu, kterou mela vec již pri jejím prevzetí kupujícím, a která se na veci projeví v reklamacní dobe, jež ciní 2 roky po tomto prevzetí. Pokud se jedná o vec použitou a není ujednáno jinak, ciní reklamacní doba 1 rok. (Pro uplatnení práv z vadného plnení si peclive uschovejte danový doklad. V prípade reklamace bude kupující vyzván k jeho predložení a prokázání koupe.)
   5. V prípade, že vec trpí vadou, tj. není ve shode s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), muže kupující požadovat její odstranení, pricemž si muže zvolit, zda požaduje opravu veci nebo dodání nové veci. Možnost volby se neuplatní, pokud je zvolený zpusob odstranení vady nemožný nebo ve srovnáním s druhým zpusobem neprimerene nákladný, a to s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by vec mela bez vady, a to, zda muže být druhým zpusobem vada odstranena bez znacných obtíží pro kupujícího. Pokud je to nemožné nebo neprimerene nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by vec mela bez vady, vyhrazuje si prodávající právo odmítnout vadu odstranit. Kupující muže požadovat primerenou slevu ci od smlouvy odstoupit, pokud:
    • prodávající vadu neodstraní;
    • vada se projeví opakovane;
    • vada predstavuje podstatné porušení smlouvy;
    • nebo pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstranena v primerené dobe nebo bez znacných obtíží kupujícího. Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit, pokud je daná vada nevýznamná.
   6. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví behem jednoho roku ode dne prevzetí veci, se považuje za rozpor existující již pri jejím prevzetí, pokud to neodporuje povaze veci nebo vady.
   7. Práva z vadného plnení dle tohoto clánku spotrebiteli nenáleží, pokud vadu veci zpusobil sám nebo pokud byl na vadu veci ze strany prodávajícího upozornen již pred uzavrením smlouvy a výslovne s touto skutecností souhlasil.
   8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnení, tj. dojde-li k reklamaci, potvrdí mu druhá strana v písemné forme, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký zpusob jejího vyrízení kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro úcely poskytnutí informace o vyrízení reklamace. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhute, bude reklamace vcetne odstranení vady vyrízena, a kupující o tom bude informován, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace.  Je-li predmetem závazku poskytnutí digitálního obsahu, vcetne digitálního obsahu dodaného na hmotném nosici, nebo služby digitálního obsahu, bude reklamace vyrízena v primerené dobe s prihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k úcelu, pro nejž je kupující požadoval. Pokud prodávající nedokoncí reklamaci a nekontaktuje prodávajícího do 30 dnu od jejího uplatnení, popr. pokud jde o digitální obsah ci službu digitálního obsahu v primerení dobe s prihlédnutím k jejich povaze a k úcelu, pro nejž tyto kupující požadoval, muže kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat primerenou slevu.
   9. Po vyrízení reklamace prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a zpusobu vyrízení reklamace, vcetne potvrzení o provedení opravy, a dobe jejího trvání, poprípade písemné oduvodnení zamítnutí reklamace.
   10. Kupující má právo na proplaceni dopravného u reklamace, která byla uznána jako oprávnená. V prípade uznání reklamace muže kupující požádat o proplacení vzniklých nákladu na zaslání zboží a tyto náklady budou proplaceny prevodem na uvedený bankovní úcet, na základe zaslaného skenu/kopie podacího lístku Ceské pošty nebo jiného dopravce.
   11. Práva kupujícího vyplývající z odpovednosti prodávajícího za vady muže kupující uplatnit osobne v prodejne prodávajícího, ci poštou na adrese sídla prodávajícího uvedeného v cl. 1 odst. 3 techto podmínek. Za okamžik uplatnení reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
   12. Další práva a povinnosti stran související s odpovedností prodávajícího za vady upravuje reklamacní rád prodávajícího.

   

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
   1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
   2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obcanského zákoníku.
   3. Pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak, k mimosoudnímu rešení spotrebitelských sporu z kupní smlouvy je príslušná Ceská obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IC: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz- Více informací o mimosoudním rešení sporu naleznete na stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
   4. Prodávající je oprávnen k prodeji zboží na základe živnostenského oprávnení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pusobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaju vykonává Úrad pro ochranu osobních údaju. Ceská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znení pozdejších predpisu.
   5. Kupující tímto prebírá na sebe nebezpecí zmeny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského zákoníku.

   

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU
   1. Viz samostatný dokument Ochrana osobních údaju (https://www.omko.cz/dokumenty/gdpr/osobni-udaje-2018-05-23.pdf)

   

  1. DORUCOVÁNÍ
   1. Oznámení týkající se vztahu prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doruceno v zásilce spolu s vráceným zbožím, poštou formou doporuceného dopisu, nebo elektronicky na adresu objednavky@omko.cz. Oznámení se dorucují na príslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za dorucené a úcinné okamžikem jejich dodání prostrednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy ucineného kupujícím, kdy je odstoupení úcinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhute pro odstoupení odesláno.
   2. Za dorucené se považuje i oznámení, jehož prevzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní dobe, nebo které se vrátilo jako nedorucitelné.
   3. Smluvní strany mužou bežnou korespondenci vzájemne dorucovat prostrednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském úctu kupujícího ci uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

   

  1. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ
   1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahranicní) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se rídí ceským právem. Tímto nejsou dotcena práva spotrebitele vyplývající z obecne závazných právních predpisu.
   2. Je-li nekteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúcinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce približuje. Neplatností nebo neúcinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zmeny a doplnky kupní smlouvy ci obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   3. Kupní smlouva vcetne obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobe a není prístupná.
   4. Prílohu obchodních podmínek tvorí vzorový formulár pro odstoupení od kupní smlouvy a poucení o odstoupení od kupní smlouvy.

   

  Tyto VOP nabývají platnosti dnem jejich zverejnení na webových stránkách.

  V Brne dne 23. 8. 2023